Regulamin

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu www.centrumkorekty.pl, Platformy kursowej dostępnej pod adresem www.kursy.centrumkorekty.pl oraz warunki sprzedaży oferowanych tam produktów elektronicznych oraz usług  świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności. Niniejsze warunki mogą być również uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym w szczególności postanowienia dotyczące specjalnych promocji, gwarancji lub innych warunków szczególnych.
 3. Klientem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie grupa tych osób prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.
 4. W każdej sprawie dotyczącej sprzedaży produktów elektronicznych prosi się o kontakt pod adresem e-mail: kursy@centrumkorekty.pl.

2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Ewa Binda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MERITUM Ewa Binda, ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 6381685304, REGON: 387848931. Właścicielka i administratorka Serwisu.
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy pośredniczący między Sprzedawcą a Klientami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to www.centrumkorekty.pl wraz z jego subdomenami i stronami produktowymi. Serwis pozwala na zakup produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Platforma – platforma internetowa prowadzona w serwisie Publigo, dostępna pod adresem www.kursy.centrumkorekty.pl. Platforma pozwala na zakup produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę oraz na korzystanie z nich.
 4. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu/Platformy lub korzystająca z bezpłatnych treści udostępnionych w Serwisie/na Platformie.
 5. Materiały – jeden plik komputerowy lub kilka plików zawierające pliki w formacie PDF, nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały dodatkowe – jeden plik komputerowy lub kilka plików będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów dodatkowych w postaci plików komputerowych, świadczona za pomocą Internetu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, za pośrednictwem Serwisu/Platformy. Dotyczy w szczególności e-booków, workbooków, kursów online i tutoriali.
 8. Produkt bezpłatny – produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, za pośrednictwem Serwisu.
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.
 10. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji na Platformie lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
 11. Konto użytkownika – indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu Rejestracji. Są w nim gromadzone dane przekazane przez Klienta oraz informacje dotyczące zakupionych produktów elektronicznych.
 12. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Klienta sposób płatności umożliwiający Klientowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Sprzedawcy.
 13. Operator Systemu Płatności — PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, oraz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495.
 14. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 15. Cookie — niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
 16. Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu/Platformy, dotycząca produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą.

3. Postanowienia ogólne dotyczące Serwisu

 1. Każdy Użytkownik może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.
 2. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych, stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych, i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
 3. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku, gdy Klient niebędący konsumentem złamał prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Postanowienia ogólne dotyczące Platformy

 1. Do skorzystania z zakupionego Produktu udostępnionego na Platformie wystarczające są: a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet; b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa; c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); d) posiadanie pakietu oprogramowania – pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 2. W przypadku gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt lub w razie jakichkolwiek problemów dotyczących funkcjonowania Platformy, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: kursy@centrumkorekty.pl.
 3. Materiały są dostępne na Platformie od razu po dokonaniu zapłaty i utworzeniu Konta użytkownika bądź – w przypadku Produktu oferowanego w przedsprzedaży – w terminie wskazanym w ofercie tego Produktu.
 4. W zależności od wybranego pakietu Materiały są dostępne na Platformie przez 1 rok od dnia otrzymania dostępu do Produktu bądź przez czas wskazany w opisie Produktu. W przypadku Produktu zakupionego w przedsprzedaży czas dostępu jest liczony od dnia opublikowania ostatniego materiału wchodzącego w skład Produktu.

5. Rejestracja na Platformie

 1. Korzystanie z Platformy jest możliwe po dokonaniu rejestracji. Podczas Rejestracji Klient musi zaakceptować treść Regulaminu i Polityki prywatności. Niewyrażenie zgody na ich treść uniemożliwia świadczenie usługi.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą, gdy Klient prawidłowo wypełni formularz rejestracyjny umieszczony na Platformie, założy Konto i zaakceptuje Regulamin.
 3. Wysyłając formularz rejestracyjny, Klient oświadcza, że: a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Klienci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta na Platformie, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła, oraz do wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania danego Klienta.

6. Konto użytkownika

 1. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma dostęp do Platformy poprzez utworzenie unikalnego Konta przypisanego do podanego w formularzu adresu e-mail.
 2. Klient oświadcza, że podany podczas rejestracji adres e-mail nie narusza praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu e-mail, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może odmówić utworzenia Konta o określonym adresie e-mail, a utworzone Konto może w każdej chwili usunąć, jeżeli adres e-mail jest używany w ramach Serwisu lub jeżeli Sprzedawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. O odmowie utworzenia Konta Sprzedawca poinformuje Klienta w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 4. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora obejmującego adres e-mail i hasło. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 5. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta na Platformie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 6. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. W tym celu użytkownik wysyła do Sprzedawcy drogą elektroniczną oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

7. Warunki licencyjne

 1. Za pośrednictwem Serwisu/Platformy Klienci mają możliwość zakupu licencji Produktów.
 2. Dokonując zakupu Produktu, Klientowi udzielana jest niewyłączna, ograniczona w czasie licencja na korzystanie z wybranego Produktu.
 3. Licencja udzielana jest na czas wskazany w opisie Produktu. Sprzedaż Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie/na Platformie.
 4. Klient nie ma prawa udzielać sublicencji. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży lub dystrybucji ani sprzedaży handlowej.
 5. Klient może korzystać z Produktu tylko na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klientowi zabrania się udostępniania Produktu lub podawania innym podmiotom danych do swojego Konta użytkownika.
 7. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 8. Produkt zostanie udostępniony Klientowi drogą elektroniczną, w postaci pliku PDF, bądź jako materiały zamieszczone na Platformie. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje o uzyskaniu dostępu do zakupionych Produktów.

8. Podstawowe warunki korzystania z zamkniętej grupy na Facebooku

 1. W celu otrzymania dostępu do prywatnej grupy wsparcia, utworzonej przez Sprzedawcę na platformie Facebook, konieczne jest, aby Klient posiadał konto na platformie Facebook.
 2. Grupa wsparcia na Facebooku jest elementem dodatkowym Produktu i Klient nie jest zobowiązany do przystąpienia do tej grupy. 

9. Podstawowe warunki korzystania z konsultacji indywidualnych/grupowych online

 1. Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
 3. Zakupiona przez Klienta konsultacja online zostanie przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. W celu skorzystania z konsultacji online konieczne jest, aby Klient miał dostęp do komputera stacjonarnego/laptopa wyposażonych w kamerę internetową.
 5. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

10. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składa zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” lub inny równoważny.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien się wcześniej zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Poprawne wypełnienie formularza zamówienia jest potwierdzane ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia, oraz informacje dotyczące zakupionego za pośrednictwem Platformy produktu elektronicznego.
 5. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej (produktu elektronicznego).
 7. Zakupiony przez Klienta Produkt jest dostępny do korzystania na Platformie lub zostaje udostępniony do pobrania.
 8. Po dokonaniu zapłaty Klient otrzymuje wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na utworzenie Konta użytkownika na Platformie lub zawierająca informacje dotyczące sposobu pobrania Produktu albo uzyskania do niego dostępu.
 9. W przypadku złożenia Zamówienia dotyczącego sprzedaży produktów elektronicznych z chwilą skutecznego dokonania płatności między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju, których treść jest związana z przedmiotem zamówienia na Platformie.

11. Formy płatności

 1. Klient dokonuje zapłaty za Produkt za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.
 2. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności (w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz).
 3. Sprzedawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu Płatności, Sprzedawca nie ma do nich dostępu.
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności płatność może nie zostać zrealizowana.
 5. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność, lub legalności samej płatności. Z powyższych względów Sprzedawca może odmówić realizacji płatności. Operator Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.
 8. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (sprzedawca jest podmiotem zwolnionym z VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami). Każdy Klient otrzymuje fakturę bez VAT-u wysyłaną w formie załącznika do korespondencji e-mail.

12. Zasady korzystania z Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Klienta, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa. Tym samym każdy Klient nabywający Produkt w Serwisie/na Platformie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Klient może dokonać zapłaty za Produkt w drodze jednorazowej płatności lub – w przypadku produktów oznakowanych logo PayU – za pomocą rat.
 4. Cena Produktu jest opłatą za całość usługi szkoleniowej. Sprzedaż nie może być podzielona na segmenty ani moduły. Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich zasobów szkoleniowych niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, chyba że zakupił Produkt w przedsprzedaży. Wówczas obowiązujący jest termin wskazany w opisie danego Produktu.
 5. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub Operatora Systemu Płatności. Powyższe podmioty udostępniają Klientowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta żadnych usług płatniczych.
 6. Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 7. Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 8. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 9. Wyniki demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Sprzedawcę są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń w Serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności, poziomu motywacji, staranności oraz innych czynników.
 10. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów konieczne jest czynne korzystanie z Produktów, w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach interaktywnych i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Sprzedawcę.

13. Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu/Platformy, uwagi i propozycje pod ich adresem, skargi i reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: kursy@centrumkorekty.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany podczas rejestracji.
 2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko – tak by Sprzedawca mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę Klient zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14. Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Sprzedawca poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail.
 2. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu/Platformy po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Klienta w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. Sprzedawca – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu/Platformy (całościowego lub częściowego) w celu ich ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sprzedawcy.

16. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie zmiany zamówień na Produkty i Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Klient zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Klient będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym powyżej.