Regulamin

Ten Regulamin określa:
 • warunki sprzedaży produktów oraz usług elektronicznych oferowanych poprzez ww. Platformę kursową oraz sklep internetowy działający pod adresem centrumkorekty.pl/akademia/ i na podstronach z poszczególnymi Ofertami.

Produkty i usługi są sprzedawane przez Ewę Bindę, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MERITUM Ewa Binda, NIP 6381685304, REGON 387848931, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: MERITUM Ewa Binda, ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała, dalej określaną jako Sprzedawca.

Ze Sprzedawcą możesz się skontaktować:

 • wysyłając e-mail na adres: info@centrumkorekty.pl;
 • telefonicznie: +48 698 197 197.

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści cyfrowych lub usług cyfrowych – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 2. Dowód zapłaty – przesyłana Klientowi faktura wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług lub zgodnie z innymi przepisami obowiązującego prawa.
 3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji na Platformie kursowej lub nadanych przez Sprzedawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.
 4. Klient – podmiot (zwany również Użytkownikiem), który planuje zakup lub dokonuje zakupu produktów albo usług, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą/zawodową.
 6. Konto Użytkownika – indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla Klienta, uruchomiony przez Usługodawcę na Platformie kursowej na rzecz Klienta po dokonaniu przez niego zakupu albo pobraniu bezpłatnego materiału udostępnianego na Platformie kursowej. Są tam gromadzone dane przekazane przez Klienta oraz informacje dotyczące zakupionych produktów elektronicznych.
 7. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).
 8. Platforma kursowe – platforma internetowa prowadzona w serwisie Publigo, dostępna pod adresem kursy.centrumkorekty.pl. Platforma pozwala na zakup produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę oraz na korzystanie z nich.
 9. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca ze Sklepu lub kupująca Produkt poprzez Platformę kursową.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Produkt – Towar lub Usługa oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz na Platformie kursowej, przeznaczone do sprzedaży. Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej.
 12. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa w postaci pliku elektronicznego/plików elektronicznych, które Klient otrzymuje w ramach zakupu. Format plików zależy od Produktu (np. e-book, inne materiały w formie PDF, nagrania audio lub wideo).
 13. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; c) inne formy interakcji za pomocą takich danych.
 14. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Sklepu, Platformy kursowej, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę.
 15. Sklep/strona internetowa – strony, na których prowadzona jest sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę.
 16. Towar – rzecz będąca przedmiotem Umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem.
 17. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 18. Nośnik materialny – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 19. Umowa – uzgodnienia między Sprzedawcą a Klientem określające wzajemne prawa i obowiązki.
 20. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

2. ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji Umowy i zasady współpracy zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz na stronach internetowych prezentujących poszczególne Oferty.
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą wiążąca jest Oferta.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin oraz politykę prywatności i dokona płatności.

3. CENA

 1. Ceny prezentowane w Sklepie i na Platformie kursowej są cenami brutto i obejmują wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.
 2. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 3. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni jest to cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, poinformuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.

4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może korzystać ze Sklepu i Platformy kursowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Do oferowania płatności on-line Sprzedawca korzysta z usług dwóch Operatorów:
  • PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań (Przelewy24);
  • PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (PayU).
 3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis. W przypadku niektórych Ofert można skorzystać z rat PayU 0% i z płatności w transzach realizowanych przez PayU. W przypadku płatności w transzach w chwili zakupu Klient uiszcza pierwszą transzę, a kolejne pobierane są automatycznie co miesiąc z karty kredytowej / debetowej wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia. Liczba transz została podana na stronie z Ofertą. Także szczegóły dotyczące innych sposobów płatności są opisane w poszczególnych Ofertach.
 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności całej Ceny niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty ani wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Jeżeli Klient wybierze płatność w transzach, ma obowiązek zapewnić na swoim koncie odpowiednie środki – wystarczające na pokrycie kolejnej transzy. Jeżeli na koncie nie będzie środków w odpowiedniej wysokości, operator płatności powtórzy próbę po 24 godzinach. UWAGA: Jeżeli Klient nie uiści w terminie wszystkich wymaganych transz, jego dostęp do materiałów zostanie zablokowany do czasu opłacenia pełnej ceny Produktu.
 6. W celu zakupu Produktu przez Sklep:
  • należy wybrać Produkt/Produkty spośród dostępnych i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub analogiczny);
  • po przejściu do Koszyka należy sprawdzić zgodność zamówienia i zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty;
  • jeżeli Klient posiada kupon obniżający cenę, należy wpisać go w polu „Kod kuponu” i kliknąć przycisk „Wykorzystaj kupon”;
  • należy kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”;
  • w formularzu zamówienia należy wskazać wymagane informacje (np. dane potrzebne do wystawienia Dowodu zapłaty) oraz wybrać preferowany sposób płatności (jeżeli za Produkt można zapłacić za pośrednictwem różnych Operatorów systemu płatności elektronicznych);
  • należy zaakceptować regulamin i zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w polityce prywatności, wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a także wyrazić zgodę na otrzymanie maili dotyczących zakupionego Produktu.
  • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca prześle mailowo potwierdzenie złożenia zamówienia oraz automatycznie wygenerowany Dowód zapłaty (fakturę) wystawiony na dane podane w formularzu zamówienia.
 7. W celu zakupu Produktu przez Platformę kursową:
  • należy wybrać Produkt/Produkty spośród dostępnych, kliknąć przycisk „Zamów”, a następnie „Przejdź do kasy”;
  • po przejściu do Koszyka należy sprawdzić zgodność zamówienia i zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty;
  • jeżeli Klient posiada kupon obniżający cenę, należy kliknąć przycisk „Kod zniżkowy”, wpisać kod, a następnie kliknąć przycisk „Zastosuj”;
  • w formularzu zamówienia należy wskazać wymagane informacje (np. dane potrzebne do wystawienia Dowodu zapłaty);
  • należy zaakceptować regulamin, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
  • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca prześle mailowo potwierdzenie złożenia zamówienia oraz automatycznie wygenerowany Dowód zapłaty (fakturę) wystawiony na dane podane w formularzu zamówienia.

5. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika na Platformie kursowej lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie i będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.
 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/nagrań na żywo, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym z Oferty.
 5. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy.
 6. Jeżeli Klient nie może otworzyć/uruchomić pliku/materiałów udostępnionych przez Sprzedawcę albo ma problem z zalogowaniem się na Platformę kursową, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach Produktów, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z Umową.

Konsultacje on-line

 1. Szczegółowe informacje dotyczące usługi konsultacji znajdują się w Ofercie.
 2. Pod pojęciem godziny konsultacji należy rozumieć 60 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej.
 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą e-mailową lub poprzez udostępniony przez Sprzedawcę kalendarz on-line – o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 4. Klient może skorzystać z konsultacji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 5. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed jej planowanym terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ww. zasadami konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.

Inne Usługi

 1. Szczegółowe informacje dotyczące innych Usług znajdują się w poszczególnych Ofertach.
 2. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że z Oferty wynika co innego.

6. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu i Platformy kursowej zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ww. zagrożenia.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu, Platformy kursowej lub złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  • aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. W celu skorzystania z Produktów Klient musi mieć:
  • aktualną wersję przeglądarki internetowej wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • aktualne narzędzia/programy obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
  • konto na platformie społecznościowej Facebook w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do prywatnej grupy na Facebooku.
 2. Jeżeli do skorzystania ze Sklepu, Platformy kursowej lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu, Platformy kursowej lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

7. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe, są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponują Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę zgodnie z inną podstawą prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na jego własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie materiałów w jakikolwiek sposób poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie Produktu.
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;
  • modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną w ww. zakresie.
 2. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych.

8. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. W tym punkcie określono zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia ani zmiany.
 3. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 4. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

9. DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ

 1. W tym punkcie określono uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień Klienta określono w przepisach ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia ani zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową;
  • brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z Umową jest nieistotny.
 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie Klient może odstąpić od Umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  • Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej albo
  • Klient i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z Umową, wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (pocztą tradycyjną lub mailowo). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z punktu 8 Regulaminu.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny wskazany przez niego sposób.
 6. Przepisów niniejszego punktu nie stosuje się, jeżeli Umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem Nośnika materialnego.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W tym punkcie określono zasady odstąpienia od Umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku Umowy:
  • świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny – jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na Nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny – jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
  • gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
  • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Klient, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Klient powstrzymuje się od korzystania z nich i udostępniania ich osobom trzecim.

11. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika na Platformie kursowej – jest to indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim ani posiadać kilku Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest poprzez Platformę kursową.
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące
  Konta Użytkownika (m.in. dane logowania), a Klient ustanawia indywidualne Hasło do tego Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne Hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika Hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta Użytkownika Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe Hasło.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może się wiązać z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika na Platformie kursowej.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  • z ważnych przyczyn – z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem „ważnej przyczyny” należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  • bez podania przyczyny – w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

12. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w tym punkcie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia Umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

13. OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię albo poprzez przesłanie do Klientów linku do formularza, w którym wpisuje się opinię, lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych ani barterowych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej Strony Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i którego zapobieżenie było niemożliwe, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. Jeżeli Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Konsument: 
  • może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą;
  • może zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, w celu uzyskania pomocy w sprawie Umowy;
  • ma prawo skorzystać z platformy ODR, służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (http://ec.europa.eu/consumers/odr).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 7. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia Umowy przez Klienta.
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. W przypadku Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie Umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta, są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze Umowy, znajdą one zastosowanie w Umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
 13.  

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji