Regulamin Newslettera Słownej Agentki


Cześć!

W tym regulaminie znajdziesz informacje dotyczące Newslettera Słownej Agentki.

Jeżeli będziesz mieć dodatkowe pytania, napisz do mnie na adres: info@centrumkorekty.pl.

Wszystkiego bezbłędnego! Ewa, Słowna Agentka

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości.
 2. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 3. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej ( e-book, inne materiały w formie PDF, audio lub wideo).
 4. Umowa – Umowa z Usługodawcą na dostęp do Newslettera Słownej Agentki, w tym dostarczenie usługi cyfrowej lub treści cyfrowej.
 5. Usługa – usługa cyfrowa lub treść cyfrowa albo towar z elementami cyfrowymi.
 6. Usługodawca – Ewa Binda, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MERITUM Ewa Binda, NIP 6381685304, REGON 387848931.
 7. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Ci na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Ciebie lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych.

2. Najważniejsze informacje dotyczące Usługodawcy

 1. Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera Słownej Agentki są świadczone przez Ewę Bindę, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MERITUM Ewa Binda, NIP 6381685304, REGON 387848931, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: MERITUM Ewa Binda, ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała (dalej jako „ja” lub „mnie”).
 2. Możesz się ze mną skontaktować, pisząc na adres: info@centrumkorekty.pl lub dzwoniąc pod numer: + 48 698 197 197.

3. Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera Słownej Agentki

 1. Newsletter Słownej Agentki, w tym usługi cyfrowe i treści cyfrowe, są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 2. W ramach Newslettera Słownej Agentki udostępniam treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych, ofertach specjalnych, promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach, materiałach udostępnianych na moich profilach w mediach społecznościowych oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przeze mnie lub tych, które polecam.
 3. Jeżeli w ramach Newslettera Słownej Agentki udostępniam treść cyfrową (np. e-book, nagranie audio albo wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany przeze mnie w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu albo pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).
 4. Ponieważ programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za spam, dodaj mnie do listy zaufanych odbiorców.

4. Zasady zawarcia Umowy i uzyskania dostępu do Newslettera Słownej Agentki

 1. Dostęp do Newslettera Słownej Agentki możesz uzyskać:
  • nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera Słownej Agentki i przekazanie swojego adresu e-mail, imienia albo innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych lub
  • odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera Słownej Agentki, tj. poprzez zapłatę kwoty 99 zł brutto miesięcznie za dostęp do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera Słownej Agentki. Aby dokonać zakupu, skontaktuj się ze mną mailowo: info@centrumkorekty.pl.
 2. Aby zapisać się do Newslettera Słownej Agentki i uzyskać dostęp do usługi cyfrowej lub treści cyfrowej:
  • podaj swoje dane osobowe w udostępnionym formularzu zapisu do Newslettera Słownej Agentki;
  • zaakceptuj Regulamin Newslettera Słownej Agentki;
  • potwierdź swój adres e-mail – w tym celu kliknij w przycisk „Tak, potwierdzam zapis!” (lub analogiczny) umieszczony w wiadomości, którą wyślę do Ciebie automatycznie po tym, jak wypełnisz formularz zapisu.
 3. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony:
  • z chwilą, gdy wyświetli Ci się strona z potwierdzeniem zapisu do Newslettera Słownej Agentki (w przypadku dostępu nieodpłatnego);
  • z chwilą akceptacji Regulaminu sprzedaży i dokonania płatności za dostęp do treści cyfrowej (w przypadku dostępu odpłatnego).
 4. Dostęp do Newslettera Słownej Agentki, w tym do udostępnionych usług cyfrowych i treści cyfrowych, jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z opisu Usługi wynika inaczej. Jeżeli z jakichś powodów nie będziesz otrzymywać moich wiadomości, skontaktuj się ze mną.
 5. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera Słownej Agentki, w tym na dostarczenie usługi cyfrowej i treści cyfrowych, może nastąpić w trybie natychmiastowym. Aby rozwiązać Umowę:
  • kliknij przycisk „Anulowanie subskrypcji”, który znajdziesz w zielonej ramce na dole każdego mojego e-maila lub
  • skontaktuj się ze mną.

5. Warunki techniczne

 1. Oświadczam, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania Twoich danych przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Nigdy nie zwrócę się do Ciebie z prośbą o udostępnienie mi żadnego hasła – w jakiejkolwiek formie.
 2. Jeżeli chcesz się zapisać do Newslettera Słownej Agentki lub złożyć zamówienie na odpłatny dostęp do niego, musisz mieć aktualną wersję przeglądarki internetowej wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Aby skorzystać z Newslettera Słownej Agentki, w tym z udostępnianych w nim usług cyfrowych i treści cyfrowych, musisz mieć:
  • aktualną wersję przeglądarki internetowej wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • aktualne narzędzie/program obsługujące pliki elektroniczne w formatach, w których dostarczam treść cyfrową (np. *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl).
 4. Jeżeli do skorzystania z Newslettera Słownej Agentki, w tym do udostępnianych usług cyfrowych i treści cyfrowych, konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, poinformuję Cię o tym. Dam Ci także znać w przypadku, gdy konieczne będą aktualizacje niezbędne do zachowania zgodności usług cyfrowych i treści cyfrowych z Umową.

6. Reklamacja

 1. Jeżeli udostępniane usługi cyfrowe lub treści cyfrowe są niezgodne z Umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z Umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od Umowy.
 2. Reklamację rozpatrzę w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 3. Reklamację możesz składać e-mailowo lub pisemnie na adres podany na początku tego Regulaminu.
 4. Mogę odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli sposób przez Ciebie wybrany jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględniam wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 5. Nasze obowiązki oraz uprawnienia, w tym szczegółowe zasady reklamacji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b tej ustawy).

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, poinformuj mnie o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres podany na początku Regulaminu.
 2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy musisz powstrzymać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i nie możesz udostępniać ich osobom trzecim.

8. Prawa autorskie i licencje

 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera Słownej Agentki są utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym podlegają ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponujemy ja bądź inny podmiot, od którego uzyskałam odpowiednią licencję. Mogę też wykorzystywać materiały, korzystając z innej podstawy prawnej.
 3. Wszelkie materiały, które udostępniam w ramach Newslettera Słownej Agentki, możesz wykorzystywać wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z naszych ustaleń. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym punkcie, w tym naruszenia praw autorskich, mam prawo domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia. Z tego tytułu możesz ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną.

9. Dane osobowe

 1. Działam jako Administrator Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
  • Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
  • Dane dodatkowe, podane m.in. w celu usprawnienia realizacji Umowy, będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego na podstawie uzasadnionego interesu w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z moim uzasadnionym interesem w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego zgodnie z moim uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter Słownej Agentki, dane będą przetwarzane zgodnie z moim uzasadnionym interesem w postaci marketingu moich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody.
  • Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody albo ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila („Anulowanie subskrypcji”) lub pisząc do mnie na adres podany na początku tego Regulaminu.
 2. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej, oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym mnie w obsłudze i wysyłce Newslettera Słownej Agentki, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe oraz innym podmiotom, które wspierają mnie w realizacji celów przetwarzania danych.
 3. Do wysyłki Newslettera Słownej Agentki korzystam z programu MailerLite udostępnianego przez MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności znajdziesz tutaj.
 5. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną, aby wyjaśnić wątpliwości.
 

10. Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z Newslettera Słownej Agentki, w tym z usługi cyfrowej lub treści cyfrowej, zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywanie reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się:
  • do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Tobą a mną;
  • do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, w celu uzyskania pomocy w sprawie Umowy.
  • Możesz też skorzystać z platformy ODR – służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
 3. Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu Słownej Agentki z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na mnie zmiany treści niniejszego Regulaminu, zwłaszcza zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia przeze mnie usług. Szczegółowe informacje dotyczące zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.