odbierz prezent powitalny

Regulamin konkursu „Wygraj bilet do MI2!”

1. Organizator

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj bilet do MI2!” jest firma MERITUM Ewa Binda, ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: info@centrumkorekty.pl, NIP 6381685304, REGON: 387848931 (dalej: „Organizator”).
 2. Nagrodę w Konkursie zapewnia Organizator.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 13.11.2021 (sobota) i trwa do 20.11.2021 (sobota).
 2. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do 22.11.2021 (poniedziałek).

3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1.1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 1.3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 1.5. wykonała Zadanie Konkursowe.
 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1–1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody – prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolone jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

4. Zasady Konkursu i jego przebieg

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram, na profilu Organizatora pod adresem: www.instagram.com/ewa_binda/.
 2. W Konkursie biorą udział wszystkie osoby, które w czasie jego trwania wykonają Zadanie Konkursowe.
 3. Zadanie Konkursowe polega na napisaniu komentarza (do posta użytkownika @ewa_binda zamieszczonego w serwisie Instagram), który zawiera odpowiedź na pytanie: Dlaczego chcesz przystąpić do Misji #Interpunkcji?
 4. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, niezawierające treści łamiących prawo ani nienaruszające dobrych obyczajów i godności innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.
 5. Organizator ma obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator wybierze 1 (słownie: jeden) komentarz i nagrodzi jego autorkę/autora dostępem do kursu Misja #Interpunkcja w pakiecie Adept, który w drugiej edycji kursu ma wartość 397 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Laureata.
 8. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Nagroda w Konkursie

 1. Nagrodą w Konkursie „Wygraj bilet do MI2!” jest udział w kursie online Misja #Interpunkcja w pakiecie Adept, który w drugiej edycji kursu jest dostępny za 397 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).
 2. Laureat otrzyma dostęp do kursu w okresie otwarcia dostępu do drugiej edycji Misji, a więc między 2 a 12 grudnia 2021 r.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z konta @ewa_binda.
 4. Poprawne wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy Misji #Interpunkcji w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 5.1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram; 5.2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu; 5.3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 5.4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich; 5.5. zawierających treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż tych oferowanych przez Organizatora.
 6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma MERITUM Ewa Binda, ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: info@centrumkorekty.pl, NIP 6381685304, REGON: 387848931.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy RODO.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. POstanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: www.centrumkorekty.pl/regulamin-konkursowy-bilet-do-mi2.
 2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną) w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@centrumkorekty.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

Tak, chcę otrzymać prezent!

.

Tak, chcę otrzymać prezent! Cokolwiek.

Tak, chcę otrzymać prezent!

.

Chcesz, żeby Twój tekst był zniewalająco obłędny?
Chętnie przygotuję dla ciebie ofertę.