I. REGULAMIN

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Treść Regulaminu

Regulamin serwisu CentrumKorekty.pl określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sposób korzystania z serwisu. Opisuje także warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczeniu takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy CentrumKorekty.pl
 2. Usługodawca/Administrator – właściciel Serwisu, firma MERITUM Ewa Binda, z siedzibą przy ul. Storczyków 78 w Bielsku-Białej (kod 43-382), o numerze NIP: 6381685304, REGON: 387848931
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które mogą jednak we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
 4. Usługa – 1. redakcja i korekta tekstów; 2. copywriting: stworzenie tekstu zgodnie z wytycznymi Klienta
 5. Zapytanie – dane przesłane przez Klienta za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie których Usługodawca wycenia Usługę i określa możliwy termin jej wykonania bądź też odmawia jej przyjęcia
 6. Oferta – odpowiedź na Zapytanie Klienta, w której indywidualnie wycenia się Usługę i określa możliwy termin jej wykonania

Rozdział II. Obowiązki i uprawnienia Klienta

3. Klient

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 2. Wysłanie Zapytania poprzez formularz kontaktowy oznacza zgodę Klienta na otrzymanie Oferty na podany adres e-mail oraz nawiązanie dalszej korespondencji w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi.
 3. Wysyłając Zapytanie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną na końcu niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Klient wyraża zgodę na podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury za wykonaną Usługę. Klient zgadza się na przesłanie faktury pocztą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mailowy.
 5. Klient jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania Usługodawcy istotne dla sprecyzowania Oferty.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Usługodawcy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Rozdział III. Ochrona danych osobowych i poufność danych

 4. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza podane przez Klienta dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Usługi.
 2. Usługodawca chroni dane Klientów zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną na końcu niniejszego Regulaminu.

5. Poufność danych

 1. Usługodawca zapewnia pełną ochronę poufności przesłanych danych oraz treści powierzonych tekstów.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Klienta, a w szczególności – prowadzonej działalności, klientów oraz jakichkolwiek danych technicznych lub ekonomicznych.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 4. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 • dostępnych publicznie;
 • uzyskanych niezależnie z innych źródeł.

6. Pliki cookies

 1. Korzystając z Serwisu, Klient wyraża zgodę na używanie przez Usługodawcę tzw. ciasteczek (ang. cookies). Serwis używa ciasteczek w celu: właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Serwis nigdy nie używa natomiast ciasteczek w celu: identyfikacji tożsamości użytkowników; przetwarzania lub przechowywania danych osobowych użytkowników; pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach. Ciasteczka mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta ze swojego komputera.

Rozdział IV. Autorskie prawa majątkowe

7. Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści zawartych w Serwisie należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
 2. Zrealizowanie Usługi „copywriting” nie powoduje przejścia na Klienta autorskich praw majątkowych do tekstów stworzonych w ramach tej Usługi.
 3. Autorskie prawa majątkowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Zgodnie z nią, żaden z tekstów w całości lub w części nie może być bez zgody Usługodawcy powielany i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną, jak i karną.
 4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

Rozdział V. Usługi świadczone przez Serwis i zasady płatności

8. Wycena

 1. Każda Usługa jest wyceniana indywidualnie na podstawie danych przesłanych przez Klienta w formularzu kontaktowym. Na Wycenę mają wpływ m.in. objętość i charakter tekstu oraz liczba błędów.
 2. Po otrzymaniu Zapytania w dni robocze, w godzinach 8:00–16:00, Usługodawca przekazuje Klientowi Wycenę w ciągu 4 godzin od momentu przekazania tekstu. Jeżeli Zapytanie otrzymano po godzinie 16:00 dnia roboczego, Wycena zostanie przesłana Klientowi do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, Klient otrzyma Wycenę do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. Wycena zostaje każdorazowo podana w Ofercie przekazywanej Klientowi pocztą e-mail.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminów wycen, o których mowa w ust. 2, z przyczyn od siebie niezależnych.
 4. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się również możliwość wyceny Usługi przez samego Klienta. W takiej sytuacji Usługodawca może ją przyjąć bądź odrzucić i zaproponować własną. Usługodawca powiadomi Klienta o swojej decyzji pocztą e-mailową.

9. Odmowa realizacji Usługi

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi w sytuacji, gdy przesłany przez Klienta tekst jest na bardzo niskim poziomie i liczba zmian oraz poprawek koniecznych do naniesienia równałyby się ze stworzeniem nowego tekstu od podstaw.
 2. Odmowa realizacji Usługi może nastąpić również z innych powodów, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta za pomocą wiadomości e-mail.

10. Przyjęcie bądź odrzucenie Oferty przez Klienta

 1. Oferta jest ważna przez 14 dni, licząc od dnia wysłania Klientowi e-maila. Klient może ją przyjąć bądź odrzucić.
 2. Przyjęcie bądź odrzucenie Oferty może nastąpić poprzez stosowną wiadomość przesłaną na adres: info@centrumkorekty.pl. Jako nieprzyjęcie Oferty rozumiany będzie również brak odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty przesłania Oferty.
 3. W razie przyjęcia Usługi, Klient przekazuje Usługodawcy tekst w ustalony sposób: pocztą e-mail (dla materiałów elektronicznych) bądź pocztą tradycyjną (dla materiałów wydrukowanych; w tej sytuacji koszty przesyłki spoczywają po stronie Klienta). Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o fakcie otrzymania materiałów.

11. Zawarcie umowy

 1. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się moment zaksięgowania wpłaty ustalonego wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy, chyba że Usługodawca z Klientem ustalą inne warunki zawarcia Umowy.
 2. Po wpłacie wynagrodzenia Klient otrzymuje od Usługodawcy fakturę.
 3. Umowa wygasa z chwilą przekazania Klientowi gotowego tekstu przez Usługodawcę.
 1. W razie potrzeby, Usługodawca jest gotowy do podpisania stosownej umowy z Klientem (umowa o dzieło/ umowa zlecenia). Usługodawca dysponuje własnym wzorem umowy, który udostępnia Klientowi. Możliwe jest również zawarcie umowy według wzoru przedłożonego przez Klienta.

12. Płatności

 1. Usługa jest odpłatna zgodnie z Ofertą przesłaną Klientowi.
 2. Płatności dokonywane są z góry, przed wykonaniem usługi, na konto bankowe Usługodawcy.
 3. Usługodawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty Klienta. Faktura wystawiana jest na dane przekazane przez Klienta i przesłana mu pocztą e-mail. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U., z 2011 r. Nr 68, poz. 360), nie ma wymogu umieszczania na fakturach pieczątki firmy i podpisu osoby wystawiającej.
 4. W przypadku stałych Klientów, możliwe jest również dokonanie płatności dopiero po przekazaniu im przez Usługodawcę gotowego tekstu. Płatność powinna nastąpić wówczas w terminie 7 dni, na podstawie faktury wysłanej do Klienta pocztą e-mail.

 13. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym na adres: MERITUM Ewa Binda, ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała bądź pocztą elektroniczną na adres info@centrumkorekty.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od przekazania poprawionego tekstu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • imię i nazwisko Klienta składającego reklamację oraz jego adres e-mail;
 • wskazanie reklamowanej Usługi wraz z powodami wniesienia reklamacji.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Usługodawca prześle Klientowi swoją decyzję pocztą elektroniczną. W razie potrzeby, Klient może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dotyczących reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do realizacji zamówionej Usługi bez pobierania dodatkowych opłat lub do zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty w całości lub części.
 3. Klient zobowiązuje się do odpowiedzi na propozycję Usługodawcy w terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 14. Polityka przerw technicznych

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku Usługodawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Klienta do serwisu.

 15. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. na czas nieoznaczony.
 2. Usługodawca poinformuje Klientów o zmianie regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie CentrumKorekty.pl. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie serwisu i zawiadomieniu Klientów. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.
 3. Zmiany regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji cennika, rodzaju świadczonych usług, warunków świadczenia usług lub funkcjonalności serwisu, zmiany sposobów płatności.

16. Właściwy sąd

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 2. Prawem właściwym dla całości umowy między Klientem a serwisem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest firma MERITUM Ewa Binda, z siedzibą przy ul. Storczyków 78 w Bielsku-Białej (kod 43-382), o numerze NIP: 6381685304, REGON: 387848931.

2. Jak mogę się skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Jeśli chcesz skontaktować się w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:

 • drogą e-mailową pod adresem: info@centrumkorekty.pl
 • pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała.

3. W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane zawsze wtedy, gdy:

 • korzystasz z usług Serwisu, w szczególności kiedy korzystasz z oferowanych produktów
 • bierzesz udział w organizowanych przez Serwis szkoleniach, konkursach i akcjach promocyjnych
 • czasami Administrator prosi Klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku; wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą; Administrator może wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu może poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę usług, opracowywać nowe funkcje i produkty
 • w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa
 • w tym celu Administrator może przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z oferowanych przez Serwis usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z tych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody
 • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadku, gdy otrzymujesz Newsletter (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę)
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane także w sytuacji, gdy otrzymujesz informacje marketingowe o Serwisie lub o partnerach handlowych (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę).

4. Czy muszę podawać Wam moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do korzystania z usług i prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre Twoje dane są niezbędne, aby można było spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

5. Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

 • Jeżeli korzystasz z usług Serwisu lub bierzesz udział w wydarzeniach organizowanych przez Serwis, przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane płatnicze.
 • Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez Serwis konkursach, przetwarzamy m.in. Twoje imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, a w niektórych przypadkach – również numer rachunku bankowego, jeśli wygrałeś nagrodę pieniężną.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Ci Newslettera i informacji marketingowych, przetwarzamy m.in. Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Jeżeli wystawiamy Ci dokument sprzedaży wówczas przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub NIP.
 • Jeżeli komunikujemy się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację), wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

6. W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:

 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu niż je zebraliśmy, poinformujemy Cię o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

7. Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania Serwisu:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, dotworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Witryny, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Administrator zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego Produktu.

8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda lub
 • rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub
 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

9. Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,
 • dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki przysługuje zgodnie z przepisami prawa
 • dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

10. Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas też odpowiednie władze.

W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

11. Czy i komu udostępniacie moje dane?

Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna)
 • innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom w przypadku zgłoszenia przez nich żądania udzielania informacji opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

 • wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona
 • udostępnienie jest konieczne w celu realizacji Umowy lub świadczenia Usługi
 • w szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego).

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

12. Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

13. Jak chronicie moje dane? 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14. Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 • do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych, tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO)
 • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO)
 • wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO)
 • prawo do wniesienia żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”; z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:
  • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem
  • złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administrator z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia:

  • drogą e-mailową pod adresem: info@centrumkorekty.pl lub
  • pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała, z dopiskiem: dane osobowe.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

15. Jak aktualizujemy politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.